Hoppa till innehåll

Gavlegårdarnas miljöprogram

Att erbjuda en god livsmiljö för dagens och framtidens hyresgäster har varit ledord i Gavlegårdarnas miljöarbete i många år.

Insektshotellet hjälper olika slags insekter (exempelvis solitärbin, vildbin, nyckelpigor, steklar och fjärilar) att bosätta sig och söka skydd.

Gavlegårdarna väger in miljöperspektivet i all sin verksam­het. Det är naturligt och självklart. Såväl i strategiska planer och arbeten som i det vardagliga arbetet. I miljöprogrammet finns tre målområden som bryts ner till mätbara mål med stödjande aktiviteter i våra olika enheters verksamhetsplaner.

Miljöprogrammet bygger på såväl nationella som regionala miljömål, kommunala planer och program och allmännyt­tans klimatinitiativ. Vi är även certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet) och 14 001 (miljö) som revideras av externa revisorer.
Läs mer om Gavlegårdarnas miljö- och kvalitetspolicy>>

Klimatneutralt Gävle

Gävle kommun ska vara klimatneutral senast år 2035. Målområdet omfattar transporter, energi och byggande. Med klimatneutral menas att Gavlegårdarna inte ska ge upphov till utsläpp av växthusgaser som bidrar till ökade klimatförändringar.

 • Vi har arbetat fram en energiplan, parallell med kommunens
 • Vi använder 100 procent förnybar el från Gävle Energi och fjärrvärme som är förnybar till 99,95 procent
 • Vi har installerat rumsgivare i alla lägenheter
 • Vi har en 100 procent fossilfri fordonsflotta sedan år 2018, de egna transporterna är därmed helt fossilfria
 • För att minska miljöpåverkan från hyresgästers transporter har vi arbetat fram en plan för att möjliggöra laddning av elbil i våra områden
 • Vi har infört miljöklassningssystem vid nyproduktion.

Ren och giftfri vardag

Målområdet ”ren och giftfri vardag” omfattar kretslopp, matens miljöpåverkan, kemikalier, ren luft och buller samt medvetandegörandet av en mer hållbar livsstil.

 • Vi har byggt nya återvinningsrum med underjordbehållare
 • Vi har utvecklat vårt samarbete med Gästrike Återvinnare för utbildning kring sortering av avfall och förbättrat hyresgästernas möjligheter att sortera rätt
 • Vi har olika aktiviteter tillsammans med Gästrike Återvinnare och har arrangerat föreläsningar om odling i samband med pallkrageodlingen

Robusta ekosystem

Målområdet ”robusta ekosystem” omfattar natur, vatten, ekosystemtjänster och klimatanpassning.

 • Vi har arbetat fram riktlinjer för hållbar utemiljö samt skapat nya system för att ta vara på dagvatten
 • Vi har skapat riktlinjer för biologisk mångfald genom växter för pollinering, fruktträd, bärbuskar och insektshotell
 • Vi har skapat möjlighet för våra hyresgäster att få odla i våra pallkragar

Läs mer om det årliga miljöarbetet i årsredovisningen>>