Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Ekonomisk sammanställning och noter

Resultaträkning

Resultaträkningen är en rapport över intäkter och kostnader under en viss period. Resultatet fås genom att addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna, då visas om företaget har gått med vinst eller förlust.

Not2022-01-01 >
2022-12-31
2021-01-01 >
2021-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning2, 31 161 4381 128 218
Aktiverat arbete för egen räkning6 2097 030
Övriga rörelseintäkter483 408135 069
Summa rörelsens intäkter1 251 0551 270 318
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader5, 6-672 561-724 691
Personalkostnader6, 7-161 456-155 561
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
-245 664-211 473
Övriga rörelsekostnader-3 054-22 079
Summa rörelsens kostnader-1 082 734-1 113 804
Rörelseresultat168 321156 513
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar
82-54
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
633702
Räntekostnader och liknande
resultatposter
9-40 261-28 641
Summa resultat från finansiella
poster
-39 626-27 993
Resultat efter finansiella poster128 695128 521
Bokslutsdispositioner och skatter
Bokslutsdispositioner10-58 076-53 103
Skatt på årets resultat11-20 589-37 109
Årets resultat50 02938 308

Balansräkning

Balansräkningen visar ett företags finansiella ställning vid en viss given tidpunkt. Den består av två delar, tillgångar resp. eget kapital och skulder, ska vara lika stora.
Eget kapital visar på skillnaden mellan tillgångarna och skulderna, företagets egna medel i verksamheten och återfinns på kreditsidan (minussidan) i balansräkningen, eftersom det kan tolkas som en skuld till företagets ägare.

TILLGÅNGARNot2022-12-312021-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Nyttjanderätt P-hus1235 17435 944
Summa immateriella anläggningstillgångar35 17435 944
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark132 4032 550
Förvaltningsfastigheter inkl mark14, 154 863 4424 920 886
Inventarier1610 02613 699
Pågående ny-, till- och ombyggnader171 173 795695 510
Summa materiella anläggningstillgångar6 049 6665 632 645
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav18511511
Summa finansiella anläggningstillgångar511511
Summa anläggningstillgångar6 085 3515 669 100
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar4 2364 785
Fordringar hos Gävle kommun381271
Fordringar hos koncernföretag1 78789
Övriga kortfristiga fordringar4 0584 381
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter19181 185131 094
Summa kortfristiga fordringar191 647140 620
Kassa och bank21546
Summa omsättningstillgångar191 862140 666
SUMMA TILLGÅNGAR6 277 2135 809 766
EGET KAPITAL OCH SKULDERNot2022-12-312021-12-31
Eget kapital20, 22
Bundet eget kapital
Aktiekapital312 000312 000
Reservfond80 00080 000
Uppskrivningsfond2131 99233 259
Summa bundet eget kapital423 992425 259
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 803 3571 779 782
Årets resultat50 02938 308
Summa fritt eget kapital1 853 3861 818 090
Summa eget kapital2 277 3782 243 349
Obeskattade reserver23156 16098 453
Avsättningar
Uppskjutna skatter2492 63786 403
Övriga avsättningar2577 046129 824
Summa avsättningar169 683216 227
Långfristiga skulder26, 27
Skulder till Gävle Kommun3 310 8952 946 489
Summa långfristiga skulder3 310 8952 946 489
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder109 69952 463
Skulder till Gävle kommun1 3099 189
Skulder till koncernföretag22 94625 247
Aktuella skatteskulder24 09518 790
Övriga kortfristiga skulder117 034118 210
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter88 01481 349
Summa kortfristiga skulder363 097305 248
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER6 277 2135 809 766

Förändringar eget kapital

Det egna kapitalet kan både öka och minska. Om det egna kapitalet ökar betyder det att företaget går med vinst eller att ägarna har satt in mer aktiekapital i företaget. Det egna kapitalet minskar om företaget går med förlust eller om företaget lämnar aktieutdelning. Förändringar eget kapital är den tabell där företaget beskriver hur mycket och skälet till att det egna kapitalet har förändrats sedan slutet av det föregående räkenskapsåret.

Aktie-
kapital
Reserv-
fond
Uppskriv-
ningsfond
Fritt eget
kapital
Summa eget
kapital
Ingående eget kapital
2021-01-01
312 00080 00034 5251 794 5152 221 040
Förändring uppskrivningsfond-1 2661 2660
Utdelning enligt stämmobeslut-16 000-16 000
Årets resultat38 30838 308
Utgående eget kapital
2021-12-31
312 00080 00033 2591 818 0902 243 349
Förändring uppskrivningsfond-1 2671 2670
Utdelning enligt stämmobeslut-16 000-16 000
Årets resultat50 02950 029
Utgående eget kapital
2022-12-31
312 00080 00031 9921 853 3862 277 378

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen visar företagets in- och utbetalningar under en viss period, i detta fall under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen visar förändringar av företagets likvida medel.
Gavlegårdarna har som mål, eftersom bolaget är ett kapitalintensivt bolag med mycket ny- och reinvesteringar att kassaflödet från den löpande verksamheten ska finansiera reinvesteringarna fullt ut och minst 15% av nyinvesteringarna (självfinansieringsgrad).
Självfinansieringsgraden blev 47% för år 2022, ett av huvudskälen till att den blev så pass hög beror på att Gavlegårdarna beslöt tidigt under år 2022 att pausa all nybyggnation som inte redan var startade på grund av skenande byggmaterialpriser.

Not2022-01-01 >
2022-12-31
2021-01-01 >
2021-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster29128 695128 521
Justeringar för poster som inte ingår
i kassaflödet
30190 118234 692
Betald skatt-9 010-5 394
Kassaflöde från löpande verksamhet
före rörelsekapitalförändring
309 803357 819
Förändring i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+)
av kortfristiga fordringar
-51 02759 391
Ökning (-) /minskning (+)
av kortfristiga skulder
52 47529 817
Kassaflöde från den
löpande verksamheten
311 251447 027
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar
0-4 591
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
-668 681-625 621
Avyttring av materiella
anläggningstillgångar
9 4931 980
Avyttring av övriga finansiella
anläggningstillgångar
0200
Kassaflöde från investerings-
verksamheten
-659 188-628 032
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån364 4062 946 489
Amortering av lån0-2 750 000
Utdelning enligt stämmobeslut-16 000-16 000
Mottagna (+) lämnade (-)
koncernbidrag
-3000
Kassaflöde från finansierings-
verksamheten
348 106180 489
Årets kassaflöde169-516
Likvida medel vid årets början46562
Likvida medel vid årets slut3121546

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Klassificering

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Intäkter

Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyresavtal. Detta innebär att förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektiv avkastning.

Utdelning

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalning har säkerställts.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.

Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod och eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Markanläggningar20 år
Bredbandsinvesteringar15 år
Inventarier3-10 år

För byggnader har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Nyttjandeperioden på dessa komponenter har bedömts vara mellan 40-80 år.

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Följande huvudgrupper har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader:
Stomme80 år
Installationer50 år
Yttre skal40 år
Badrum40 år
Övrigt50 år

Nedskrivningar

Vid varje balansdag bedöms om det finns indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde.

Låneutgifter

Inga låneutgifter aktiveras.

Offentliga bidrag

Offentliga bidrag för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

Fastighetsvärden

Bolagets fastighetsbestånd har värderats internt efter en kassaflödesmodell med utgångspunkt från gällande hyror, vakanser och räntebidrag.
Årliga betalningsnetton har beräknats varefter restvärdet och de årliga betalningsnettona nuvärdesberäknats enligt en kalkylränta och direktavkastningskrav som varierat mellan 3,90-5,65%.

Leasing

Alla leasingavtal, både intäkter och kostnader, har klassificerats som operationella leasingavtal. Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde och tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester samt betald sjukfrånvaro. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. Inom bolaget finns såväl avgiftsbestämda pensionsplaner som förmånsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda pensionsplaner betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas. I förmånsbestämda pensionsplaner utgår ersättning till anställda och före detta anställda baserat på lön vid pensioneringstidpunkten och antalet tjänsteår. Bolaget bär risken för att de utfästa ersättningarna utbetalas.

Eventualförpliktelse

Eventualförpliktelser avser åtaganden som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det antingen inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet eller att det inte kan göras en tillräckligt tillförlitlig uppskattning av beloppet.

Definitioner nyckeltal

Avkastning på eget kapital – Resultat efter finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt eget kapital plus 79,4% av obeskattade reserver.

Avkastning på totalt kapital – Resultat före finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Soliditet – Eget kapital plus 79,4% av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutning.

Direktavkastning – Driftnetto i relation till fastighetsvärdet. Fastighetsvärdet beräknas utifrån bedömt genomsnittligt marknadsvärde med avdrag för eftersatt underhåll och skatt på övervärde.

Driftnetto – Rörelsens intäkter minus kostnader för drift, underhåll, administration och fastighetsskatt.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

I nettoomsättningen ingår intäkter från uthyrningsverksamheten

20222021
Objekt
Bostäder982 959964 394
Lokaler137 058137 415
Bilplatser35 67424 934
Övrigt951707
Avgår outhyrda objekt
Bostäder-11 938-11 567
Lokaler-4 354-5 300
Bilplatser-2 961-2 381
Avgår hyresrabatter-2 877-4 755

I nettoomsättningen ingår även intäkter från:

20222021
Tillvalsavgifter8 0277 667
Uthyrning kabel-TV och bredbandsnätet10 2039 548
Ersättningar för skador3 8844 241
Övrigt4 8123 315
Summa nettoomsättning1 161 4381 128 218

Not 3 Operationella leasingavtal

Nominella värdet av framtida minimileasingavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:

20222021
Förfaller till betalning inom ett år, bostäder och bilplatser991 471992 067
Förfaller till betalning inom ett år, lokaler46 59844 344
Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år, lokaler115 606116 111
Förfaller till betalning senare än fem år, lokaler467 690567 452
1 621 3651 719 974

Av totala antalet lokalavtal, 760 st (878) hyrs 47 st (46) av Gävle kommun. Av totala hyresintäkterna för lokaler om 135,0 mkr (128,5) ingår Gävle kommun med 87,3 mkr (87,6).

Not 4 Övriga rörelseintäkter

20222021
Ersättningar för skador74 555128 329
Kommunala och statliga bidrag504770
Vinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar6 3461 884
Övrigt1 7624 086
83 166135 069

Not 5 Ersättning till revisorer

20222021
KPMG AB
Revisionsuppdrag242156
Andra uppdrag8615
329171
Lekmannarevisorer
Revisionsuppdrag150138
150138

Not 6 Rörelsens kostnader

20222021
Fastighetsskötsel och städning102 65095 113
Reparationer132 878105 655
Underhåll144 446117 612
Fastighetsel25 15326118
Uppvärmning113 786115 701
Vatten53 56447 406
Renhållning33 44432 900
Övriga driftskostnader36 743161 822
Fastighetsskatt32 89932 039
Fastighetsanknuten administration138 185128673
Central administration20 27017 212
834 017880 250

Hyresgästerna har genom hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll möjlighet att påverka underhållet avseende målning, tapetsering, golv samt vitvaror. Om erbjudna åtgärder ej beställes av hyresgästen lämnas en hyresrabatt som framräknas efter åtgärdens pris och intervall under den tid hyresgästen avstår från berättigat underhåll. Det sammanlagda värdet av de underhållsåtgärder hyresgästerna är berättigade till uppgår till cirka 374 mkr (351) varav 54 mkr beräknas förbrukas under 2023.

Not 7 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

20222021
Medelantalet anställda
Kvinnor7870
Män134140
212210
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör2 4632 415
Övriga anställda95 62693 629
98 08896 044
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader136 667135 102
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor11
Män66
77
Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare
Kvinnor53
Män55
108

För VD gäller vid uppsägning från företagets sida, 12 månaders uppsägningstid med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden. Vid uppsägning från VD gäller, 6 månaders uppsägningstid med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden. Pensionsrätt enligt övriga tjänstemän i bolaget.

Not 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

20222021
Utdelningar22
Orealiserad värdeförändring på långfristiga derivatinstrument-56
2-54
20222021
Räntekostnader-40 261-28 641
-40 261-28 641

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

20222021
Räntekostnader-40 261-28 641
-40 261-28 641

Not 10 Bokslutsdispositioner

20222021
Avsättning till periodiseringsfond-22 500-25 000
Återföring från periodiseringsfond6 00010 300
Lämnade koncernbidrag-369-300
Förändring av skillnad mellan bokförd och planenlig avskrivning,
maskiner o inventarier
1 204597
Förändring av ersättningsfond-42 411-38 700
-58 076-53 103

Not 11 Skatt på årets resultat

20222021
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt-14 355-16 352
Uppskjuten skatt-6 234-20 758
Skatt på årets resultat-20 589-37 109
20222021
ProcentBeloppProcentBelopp
Avstämning av effektiv skatt
Redovisat resultat före skatt70 61875 418
Skatt enligt gällande skattesats20,60-14 54720,60-15 536
Ej avdragsgilla kostnader31,55-22 20329,10-33,840
Ej skattepliktiga intäkter-22,8816 256-18,0012 308
Skatt hänförlig till tidigare år0,24-1730,000
Schablonintäkt på periodiseringsfond0,00-560,00-41
Skattereduktion inventarier-0,191340,000
Redovisad effektiv skatt29,70-20 58949,20-37 109

Not 12 Nyttjanderätt P-hus

2022-12-312021-12-31
Ingående anskaffningsvärden38 50933 919
Inköp00
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden38 50933 919
Ingående avskrivningar-2 565-1 796
Årets avskrivningar-770-770
Utgående ackumulerade avskrivningar-3 334-2 565
Utgående restvärde enligt plan35 17435 944

Not 13 Byggnader och mark

2022-12-312021-12-31
Ingående anskaffningsvärden14 67914 254
Försäljningar/utrangeringar0-40
Omklassificeringar0466
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden14 67914 679
Ingående avskrivningar-10 810-10 583
Försäljningar/utrangeringar028
Årets avskrivningar-255-256
Utgående ackumulerade avskrivningar-11 065-10 810
Ingående nedskrivningar-1 319-1 433
Försäljningar/utrangeringar05
Årets avskrivning på nedskrivet belopp109109
Utgående ackumulerade nedskrivningar-1 211-1 319
Utgående restvärde byggnader enligt plan2 4032 550

Not 14 Förvaltningsfastigheter inkl mark

2022-12-312021-12-31
Ingående anskaffningsvärden8 039 7897 718 202
Inköp779394
Försäljningar/utrangeringar-12 664-95 729
Omklassificeringar112 640423 021
Erhållet investeringsstöd0-6 099
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden8 140 5458 039 789
Ingående avskrivningar-3 078 450-2 983 196
Försäljningar/utrangeringar9 13071 701
Årets avskrivningar-168 980-166 954
Utgående ackumulerade avskrivningar-3 238 300-3 078 450
Ingående uppskrivningar244 706257 325
Försäljningar/utrangeringar-900-826
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp-11 705-11 794
Utgående ackumulerade uppskrivningar232 100244 706
Ingående nedskrivningar-285 159-282 173
Försäljningar/utrangeringar62 686
Årets nedskrivningar0-20 000
Årets avskrivning på nedskrivet belopp14 24914 327
Utgående ackumulerade nedskrivningar-270 903-285 159
Utgående restvärde byggnader enligt plan4 863 4424 920 886

Not 15 Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter

2022-12-312021-12-31
Ackumulerade verkliga värden
Vid årets början11 266 00010 383 210
Vid årets slut11 095 23411 266 000

Värdet på en fastighet kan bestämmas på flera olika sätt. Bolaget har valt att beräkna ett avkastningsvärde.
Värdet beräknas genom en diskontering av fastighetens framtida betalningsöverskott (före räntor och avskrivningar) i företagets verksamhet.
En femårskalkyl har gjorts med år 2023 som år 1. Avkastningsvärdet har ställts i relation till bokfört värde. Varje redovisningsenhet (resultatenhet) har värderats för sig. Det totala nedskrivningsbehovet för AB Gavlegårdarna 2022 uppgår till 72 500 tkr (40 000 tkr) avseende fastighet Brynäs 19:11, 19:12, 19:13.

Not 16 Inventarier, verktyg och installationer

2022-12-312021-12-31
Ingående anskaffningsvärden80 03976 613
Inköp2 1443 425
Försäljningar och utrangeringar-2 4490
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden79 73380 039
Ingående avskrivningar-66 340-60 204
Försäljningar och utrangeringar2 4440
Avskrivningar-5 812-6 136
Utgående ackumulerade avskrivningar-69 708-66 340
Utgående restvärde enligt plan10 02613 699

Not 17 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

2022-12-312021-12-31
Ingående nedlagda kostnader695 510511 097
Under året nedlagda kostnader665 759627 901
Under året genomförda omklassificeringar-112 640-423 487
Under året gjorda nedskrivningar-72 500-20 000
Försäljning-2 3340
Utgående nedlagda kostnader1 173 795695 510

Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2022-12-312021-12-31
Ingående anskaffningsvärden511711
Årets förändring0-200
Utgående anskaffningsvärde511511

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2022-12-312021-12-31
Förutbetalda hyror3 3423 148
Förutbetalda driftkostnader3 0171 146
Upplupna försäkringsersättningar174 827126 800
181 185131 094

Not 20 Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 31 200 st aktier med kvotvärde 10 000 kr.

Not 21 Uppskrivningsfond

2022-12-312021-12-31
Ingående saldo33 25934 525
Belopp som tagits i anspråk under året-1 267-1 267
Utgående saldo31 99233 259

Not 22 Resultatdisposition

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

2022-12-31
balanserat resultat1 803 357
årets resultat50 029
1 853 386
disponeras så att
till aktieägare utdelas 512,82 kr per aktie16 000
i ny räkning överföres1 837 386
1 853 386

Not 23 Obeskattade reserver

2022-12-312021-12-31
Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar
och avskrivningar enligt plan
4 0505 253
Periodiseringsfond 201606 000
Periodiseringsfond 20174 0004 000
Periodiseringsfond 20198 0008 000
Periodiseringsfond 202011 50011 500
Periodiseringsfond 202125 00025 000
Periodiseringsfond 202222 500
Avsättning till ersättningsfond (fd brandskadefond)81 11138 700
156 16098 453

Not 24 Uppskjuten skatt

Väsentliga temporära skillnader 2021Redovisat
värde
Skattemässigt
värde
Temporär
skillnad
Byggnader och förvaltningsfastigheter4 408 7074 023 688-385 019
Markanläggningar133 272134 8631 591
Mark381 377336 718-44 659
Underhåll och bostadslånepost08 5228 522
Total4 923 3564 503 791-419

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 0 tkr och andra outnyttjade skatteavdrag uppgår till 0 tkr.

20222021
Uppskjutna skatteskulder
Byggnader och förvaltningsfastigheter-85 339-79 314
Mark-9 030-9 200
Summa uppskjutna skatteskulder-94 369-88 514
Uppskjutna skattefordringar
Markanläggningar306328
Underhålls- och bostadslånepost1 4261 755
Övrigt28
1 7322 111
Uppskjuten skattefordran (+)/skatteskuld(-), netto-92 637-56 446

Not 25 Övriga avsättningar

2022-12-312021-12-31
Avsättning kostnad skyfall 2021076 572
Avsättning kostnad brand 202177 04653 252
77 046129 824

Not 26 Långfristiga skulder

2022-12-312021-12-31
Räntebärande skulder
Långfristiga skulder
Skulder till Gävle Kommun3 310 8952 946 489
3 310 8952 946 489
Långfristiga skulder som förfaller till
betalning ett till fem år efter balansdagen
Skulder till Gävle kommun00
00
Den del av långfristiga skulder som förfaller
till betalning senare än fem år efter balansdagen
Skulder till Gävle kommun3 310 8952 946 489
3 310 8952 946 489

Bolagets totala räntebärande skuld är 3 410 895 tkr varav 100 000 tkr förfaller inom 12 månader och 3 310 895 tkr förfaller 2024 och senare. Av den totala räntebärande skulden är 100 000 tkr SEB kreditgivare, resterande del av skulden är Gävle Stadshus AB kreditgivare.
Låneportföljens genomsnittliga räntebindningstid per den sista december 2022 är 2,6 år och den genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,7 år. Räntebärande lånens genomsnittliga ränta per den sista december 2022 är 1,68%.
Ränterisken (den ökade räntekostnaden bolaget får de närmaste 12 månaderna om marknadsräntan ökar med 1%-enhet) per den sista december 2022 är
4 000 tkr.

Not 27 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2022-12-312021-12-31
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar119 486119 486
119 486119 486
Eventualförpliktelser
Fastigo1 8861 862
1 8861 862

Avser garantibelopp gentemot Fastigo och ska ses som ett borgensåtagande.

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2022-12-312021-12-31
Upplupna räntekostnader7816
Upplupna löner, semesterlöner och komp tid10 84510 954
Upplupna sociala avgifter3 3973 420
Förutbetalda hyresintäkter64 51446 525
Övriga poster9 18020 435
88 01481 349

Not 29 Räntor och utdelningar

2022-12-312021-12-31
Erhållen ränta632702
Erlagd ränta-40 261-28 641
Erhållen utdelning2-54
-39 626-27 993

Not 30 Poster som ej ingår i kassaflödet

2022-12-312021-12-31
Avskrivningar och utrangeringar176 217193 552
Nedskrivningar72 50040 000
Realisationsresultat vid försäljning av materiella
anläggningstillgångar
-5 787-1 884
Justering försäkringsersättning-52 7783 024
Övrig-35
190 118234 692

Not 31 Likvida medel

2022-12-312021-12-31
Banktillgodohavande21546
21546

Not 32 Transaktioner med koncernföretag

2022-12-312021-12-31
Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.
Inköp22,4%23,9%
Försäljning0,1%10,4%

Moderbolag

Moderbolag som upprättar koncernredovisning är Gävle Stadshus AB, organisationsnummer 556507-1700, med säte i Gävle kommun.