Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Ekonomisk sammanställning och noter

Resultaträkning

Resultaträkningen är en rapport över intäkter och kostnader under en viss period. Resultatet fås genom att addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna, då visas om företaget har gått med vinst eller förlust.

Not2023-01-01 >
2023-12-31
2022-01-01 >
2022-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning2, 31 241 3761 161 438
Aktiverat arbete för egen räkning7 6416 209
Övriga rörelseintäkter459 28683 408
Summa rörelsens intäkter1 308 3031 251 055
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader5, 6-728 773-672 561
Personalkostnader6, 7-154 856-161 456
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
-289 858-245 664
Övriga rörelsekostnader-2 637-3 054
Summa rörelsens kostnader-1 176 125-1 082 734
Rörelseresultat132 178168 321
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar
822
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
4 280633
Räntekostnader och liknande
resultatposter
9-78 488-40 261
Summa resultat från finansiella
poster
-74 206-39 626
Resultat efter finansiella poster57 972128 695
Bokslutsdispositioner och skatter
Bokslutsdispositioner1021 342-58 076
Skatt på årets resultat11-342-20 589
Årets resultat78 97350 029

Balansräkning

Balansräkningen visar ett företags finansiella ställning vid en viss given tidpunkt. Den består av två delar, tillgångar resp. eget kapital och skulder, ska vara lika stora.
Eget kapital visar på skillnaden mellan tillgångarna och skulderna, företagets egna medel i verksamheten och återfinns på kreditsidan (minussidan) i balansräkningen, eftersom det kan tolkas som en skuld till företagets ägare.

TILLGÅNGARNot2023-12-312022-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Nyttjanderätt P-hus1234 08435 174
Pågående investering immateriella
anläggningstillgångar
137 7590
Summa immateriella anläggningstillgångar41 84335 174
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark142 2602 403
Förvaltningsfastigheter inkl mark15, 165 322 5644 863 442
Inventarier1716 67410 026
Pågående ny-, till- och ombyggnader18750 0631 173 795
Summa materiella anläggningstillgångar6 091 5616 049 666
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag1918 5470
Andra långfristiga värdepappersinnehav20511511
Summa finansiella anläggningstillgångar19 058511
Summa anläggningstillgångar6 152 4626 085 351
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar7 6194 236
Fordringar hos Gävle kommun1 336381
Fordringar hos koncernföretag27 2911 787
Aktuella skattefordringar3090
Övriga kortfristiga fordringar5 6054 058
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter2164 308181 185
Summa kortfristiga fordringar106 468191 647
Kassa och bank181215
Summa omsättningstillgångar106 649191 862
SUMMA TILLGÅNGAR6 259 1116 277 213
EGET KAPITAL OCH SKULDERNot2023-12-312022-12-31
Eget kapital22, 23
Bundet eget kapital
Aktiekapital312 000312 000
Reservfond80 00080 000
Uppskrivningsfond2430 72631 992
Summa bundet eget kapital422 726423 992
Fritt eget kapital
Balanserat resultat1 838 6521 803 357
Årets resultat78 97350 029
Summa fritt eget kapital1 917 6251 853 386
Summa eget kapital2 340 3512 277 378
Obeskattade reserver25133 818156 160
Avsättningar
Uppskjutna skatter2679 21092 637
Övriga avsättningar2761 36477 046
Summa avsättningar140 574169 683
Långfristiga skulder28, 29
Skulder till Gävle Kommun3 345 5833 310 895
Summa långfristiga skulder3 345 5833 310 895
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder65 719109 699
Skulder till Gävle kommun01 309
Skulder till koncernföretag22 00022 946
Aktuella skatteskulder024 095
Övriga kortfristiga skulder120 477117 034
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter3090 58988 014
Summa kortfristiga skulder298 785363 097
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER6 259 1116 277 213

Förändringar eget kapital

Det egna kapitalet kan både öka och minska. Om det egna kapitalet ökar betyder det att företaget går med vinst eller att ägarna har satt in mer aktiekapital i företaget. Det egna kapitalet minskar om företaget går med förlust eller om företaget lämnar aktieutdelning. Förändringar eget kapital är den tabell där företaget beskriver hur mycket och skälet till att det egna kapitalet har förändrats sedan slutet av det föregående räkenskapsåret.

Aktie-
kapital
Reserv-
fond
Uppskriv-
ningsfond
Fritt eget
kapital
Summa eget
kapital
Ingående eget kapital
2022-01-01
312 00080 00034 5251 794 5152 221 040
Förändring uppskrivningsfond-1 2671 2670
Utdelning enligt stämmobeslut-16 000-16 000
Årets resultat50 02950 029
Utgående eget kapital
2022-12-31
312 00080 00031 9921 853 3862 277 378
Ingående eget kapital
2023-01-01
312 00080 00031 9921 853 3862 277 378
Förändring uppskrivningsfond-1 2671 2670
Utdelning enligt stämmobeslut-16 000-16 000
Årets resultat78 97378 973
Utgående eget kapital
2022-12-31
312 00080 00030 7261 917 6252 340 350

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen visar företagets in- och utbetalningar under en viss period, i detta fall under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen visar förändringar av företagets likvida medel.
Gavlegårdarna har som mål, eftersom bolaget är ett kapitalintensivt bolag med mycket ny- och reinvesteringar att kassaflödet från den löpande verksamheten ska finansiera reinvesteringarna fullt ut och minst 15% av nyinvesteringarna (självfinansieringsgrad).
Självfinansieringsgraden blev 95% för år 2023.

Not2023-01-01 >
2023-12-31
2022-01-01 >
2022-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster3157 972128 695
Justeringar för poster som inte ingår
i kassaflödet
276 509190 118
Betald skatt-38 173-9 010
Kassaflöde från löpande verksamhet
före rörelsekapitalförändring
296 308309 803
Förändring i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+)
av kortfristiga fordringar
88 660-51 027
Ökning (-) /minskning (+)
av kortfristiga skulder
-40 84852 475
Kassaflöde från den
löpande verksamheten
344 120311 251
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar
-7 7590
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
-489 330-668 681
Avyttring av materiella
anläggningstillgångar
153 1639 493
Investeringar dotterföretag-18 5470
Kassaflöde från investerings-
verksamheten
-362 473-659 188
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån34 688364 406
Utdelning enligt stämmobeslut-16 000-16 000
Mottagna (+) lämnade (-)
koncernbidrag
-369-300
Kassaflöde från finansierings-
verksamheten
18 319348 106
Årets kassaflöde-34169
Likvida medel vid årets början21546
Likvida medel vid årets slut33181215

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Klassificering

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Intäkter

Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyresavtal. Detta innebär att förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektiv avkastning.

Utdelning

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalning har säkerställts.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.

Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod och eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Markanläggningar20 år
Bredbandsinvesteringar15 år
Inventarier3-10 år

För byggnader har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Nyttjandeperioden på dessa komponenter har bedömts vara mellan 40-80 år.

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Följande huvudgrupper har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader:
Stomme80 år
Installationer50 år
Yttre skal40 år
Badrum40 år
Övrigt50 år

Nedskrivningar

Vid varje balansdag bedöms om det finns indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde.

Låneutgifter

Inga låneutgifter aktiveras.

Offentliga bidrag

Offentliga bidrag för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

Fastighetsvärden

Bolagets fastighetsbestånd har värderats internt efter en kassaflödesmodell med utgångspunkt från gällande hyror, vakanser och räntebidrag.
Årliga betalningsnetton har beräknats varefter restvärdet och de årliga betalningsnettona nuvärdesberäknats enligt en kalkylränta och direktavkastningskrav som varierat mellan 4,05 – 6,15%.

Leasing

Alla leasingavtal, både intäkter och kostnader, har klassificerats som operationella leasingavtal. Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde och tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester samt betald sjukfrånvaro. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. Inom bolaget finns såväl avgiftsbestämda pensionsplaner som förmånsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda pensionsplaner betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas. I förmånsbestämda pensionsplaner utgår ersättning till anställda och före detta anställda baserat på lön vid pensioneringstidpunkten och antalet tjänsteår. Bolaget bär risken för att de utfästa ersättningarna utbetalas.

Eventualförpliktelse

Eventualförpliktelser avser åtaganden som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det antingen inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet eller att det inte kan göras en tillräckligt tillförlitlig uppskattning av beloppet.

Definitioner nyckeltal

Avkastning på eget kapital – Resultat efter finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt eget kapital plus 79,4% av obeskattade reserver.

Avkastning på totalt kapital – Resultat före finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Soliditet – Eget kapital plus 79,4% av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutning.

Direktavkastning – Driftnetto i relation till fastighetsvärdet. Fastighetsvärdet beräknas utifrån bedömt genomsnittligt marknadsvärde med avdrag för eftersatt underhåll och skatt på övervärde.

Driftnetto – Rörelsens intäkter minus kostnader för drift, underhåll, administration och fastighetsskatt.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

I nettoomsättningen ingår intäkter från uthyrningsverksamheten.

20232022
Objekt
Bostäder1 034 490982 959
Lokaler153 740137 058
Bilplatser40 27835 674
Övrigt1 156951
Avgår outhyrda objekt
Bostäder-20 133-11 938
Lokaler-4 304-4 354
Bilplatser-3 495-2 961
Avgår hyresrabatter-4 181-2 877
1 197 5501 134 511

I nettoomsättningen ingår även intäkter från:

20232022
Tillvalsavgifter7 0287 667
Uthyrning kabel-TV och bredbandsnätet24 0609 548
Ersättningar för skador5 9024 241
Övrigt6 8363 315
43 82726 927
Summa nettoomsättning1 241 3761 161 438

Not 3 Operationella leasingavtal

Nominella värdet av framtida minimileasingavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:

20232022
Förfaller till betalning inom ett år, bostäder och bilplatser1 074 204991 471
Förfaller till betalning inom ett år, lokaler3 55846 598
Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år, lokaler33 556115 606
Förfaller till betalning senare än fem år, lokaler821 859467 690
1 933 1771 621 365

Av totala antalet lokalavtal, 709 st (760) hyrs 50 st (47) av Gävle kommun. Av totala hyresintäkterna för lokaler om 156,0 mkr (135,0) ingår Gävle kommun med 104,6 mkr (87,3).

Not 4 Övriga rörelseintäkter

20232022
Ersättningar för skador51 77774 555
Kommunala och statliga bidrag5 971504
Vinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar3066 346
Övrigt1 2312 003
59 28683 408

Not 5 Ersättning till revisorer

20232022
KPMG AB
Revisionsuppdrag242242
Andra uppdrag8086
322329
Lekmannarevisorer
Revisionsuppdrag150150
150150

Not 6 Rörelsens kostnader

20232022
Fastighetsskötsel och städning109 321102 650
Reparationer116 488132 878
Underhåll120 763144 446
Fastighetsel46 07525 153
Uppvärmning125 889113 786
Vatten56 36853 564
Renhållning37 40533 444
Övriga driftskostnader79 23736 743
Fastighetsskatt34 98432 899
Fastighetsanknuten administration136 335138 185
Central administration20 76320 270
883 629834 017

Hyresgästerna har genom hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll möjlighet att påverka underhållet avseende målning, tapetsering, golv samt vitvaror. Om erbjudna åtgärder ej beställes av hyresgästen lämnas en hyresrabatt som framräknas efter åtgärdens pris och intervall under den tid hyresgästen avstår från berättigat underhåll. Det sammanlagda värdet av de underhållsåtgärder hyresgästerna är berättigade till uppgår till cirka 358 mkr (374) varav 40 mkr beräknas förbrukas under 2024.

Not 7 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

20232022
Medelantalet anställda
Kvinnor7378
Män129134
202212
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör2 6722 463
Övriga anställda92 70695 626
95 37898 088
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader150 637154 121
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor21
Män76
97
Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare
Kvinnor55
Män45
910

För VD gäller vid uppsägning från företagets sida, 12 månaders uppsägningstid med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden. Vid uppsägning från VD gäller, 6 månaders uppsägningstid med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden. Pensionsrätt enligt övriga tjänstemän i bolaget.

Not 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

20232022
Utdelningar22
22

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

20232022
Räntekostnader Gävle kommun-74 302-39 244
Övriga räntekostnader-4 185-1 017
-78 488-40 261

Not 10 Bokslutsdispositioner

20232022
Avsättning till periodiseringsfond-21 000-22 500
Återföring från periodiseringsfond4 0006 000
Lämnade koncernbidrag-1 000-369
Förändring av skillnad mellan bokförd och planenlig avskrivning,
maskiner o inventarier
-3321 204
Förändring av ersättningsfond39 675-42 411
21 342-58 076

Not 11 Skatt på årets resultat

20232022
Aktuell skatt-13 769-14 355
Uppskjuten skatt13 427-6 234
Skatt på årets resultat-342-20 589
20232022
ProcentBeloppProcentBelopp
Avstämning av effektiv skatt
Redovisat resultat före skatt79 31470 618
Skatt enligt gällande skattesats20,60-16 33920,60-14 547
Ej avdragsgilla kostnader31,15-24 704-22,25-15 713
Ej skattepliktiga intäkter-0,04-310,32-228
Andra skattemässiga avdrag0,3527 74522,9816 230
Skatt hänförlig till tidigare år0,20-156-0,25-173
Förändring temporära skillnader0,1713 427-8,83-6 234
Skattereduktion inventarier0,0000,19134
Schablonintäkt på periodiseringsfond-0,36-284-0,08-56
Redovisad effektiv skatt0,43-34229,16-20 589

Not 12 Nyttjanderätt P-hus

2023-12-312022-12-31
Ingående anskaffningsvärden38 50938 509
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden38 50938 509
Ingående avskrivningar-3 334-2 565
Årets avskrivningar-1 091-770
Utgående ackumulerade avskrivningar-4 425-3 334
Utgående restvärde enligt plan34 08435 174

Not 13 Pågående investering immateriella anläggningstillgångar

2023-12-312022-12-31
Ingående anskaffningsvärden00
Inköp7 7590
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden7 7590
Utgående redovisat värde7 7590

Not 14 Byggnader och mark

2023-12-312022-12-31
Ingående anskaffningsvärden14 67914 679
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden14 67914 679
Ingående avskrivningar-11 065-10 810
Försäljningar/utrangeringar028
Årets avskrivningar-252-255
Utgående ackumulerade avskrivningar-11 317-11 065
Ingående nedskrivningar-1 211-1 319
Årets avskrivning på nedskrivet belopp109109
Utgående ackumulerade nedskrivningar-1 102-1 211
Utgående redovisat värde2 2602 403
Bokfört värde byggnader2 1302 273
Bokfört värde mark130130
2 2602 403

Not 15 Förvaltningsfastigheter inkl mark

2023-12-312022-12-31
Ingående anskaffningsvärden8 140 5458 039 789
Inköp350779
Försäljningar/utrangeringar-9 112-12 664
Omklassificeringar837 327112 640
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden8 969 1108 140 545
Ingående avskrivningar-3 238 300-3 078 450
Försäljningar/utrangeringar4 6399 130
Årets avskrivningar-170 577-168 980
Utgående ackumulerade avskrivningar-3 404 238-3 238 300
Ingående uppskrivningar232 100244 706
Försäljningar/utrangeringar-939-900
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp-10 547-11 705
Utgående ackumulerade uppskrivningar220 615232 100
Ingående nedskrivningar-285 159-285 159
Försäljningar/utrangeringar06
Årets nedskrivningar-118 0000
Årets avskrivning på nedskrivet belopp18 48114 249
Omklassificeringar-92 500
Utgående ackumulerade nedskrivningar-462 922-285 159
Utgående restvärde byggnader enligt plan5 322 5644 920 886
Bokfört värde byggnader4 941 4244 482 649
381 140380 793
5 322 5644 863 442

Not 16 Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter

2023-12-312022-12-31
Ackumulerade verkliga värden
Vid årets början11 095 23411 266 000
Vid årets slut12 986 36911 095 234

Värdet på en fastighet kan bestämmas på flera olika sätt. Bolaget har valt att beräkna ett avkastningsvärde.
Värdet beräknas genom en diskontering av fastighetens framtida betalningsöverskott (före räntor och avskrivningar) i företagets verksamhet.
En femårskalkyl har gjorts med år 2024 som år 1. Avkastningsvärdet har ställts i relation till bokfört värde. Varje redovisningsenhet (resultatenhet) har värderats för sig. Det totala nedskrivningsbehovet för AB Gavlegårdarna 2023 uppgår till 118 000 tkr (72 500 tkr) varav 35 000 tkr avser fastighet Brynäs
19:11, 19:12, 19:3, 28 000 tkr avser fastighet Hemlingby 73:3, 76:2, 3 000 tkr avser Kristinelund 33:2,
51:1, 51:3, 44 000 tkr avser Öster 6:6, 7:10, 7:11 och 8 000 tkr avser Markheden 4:55.

Not 17 Inventarier, verktyg och installationer

2023-12-312022-12-31
Ingående anskaffningsvärden79 73380 039
Inköp11 8572 144
Försäljningar och utrangeringar-1 828-2 449
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden89 76379 733
Ingående avskrivningar-69 708-66 340
Försäljningar och utrangeringar1 8282 444
Avskrivningar-5 209-5 812
Utgående ackumulerade avskrivningar-73 089-69 708
Utgående restvärde enligt plan16 67410 026

Not 18 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

2023-12-312022-12-31
Ingående nedlagda kostnader1 173 795695 510
Under året nedlagda kostnader477 124665 759
Under året genomförda omklassificeringar-747 996-112 640
Under året gjorda nedskrivningar0-72 500
Försäljning-152 859-2 334
Utgående nedlagda kostnader750 063695 510

Not 19 Andelar i koncernföretag

2023-12-312022-12-31
Ingående anskaffningsvärden00
Inköp18 5470
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden18 5470
Utgående redovisat värde18 5470

Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2023-12-312022-12-31
Ingående anskaffningsvärden511511
Utgående anskaffningsvärde511511

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2023-12-312022-12-31
Förutbetalda hyror3 4543 342
Förutbetalda driftkostnader5 2643 017
Upplupna försäkringsersättningar55 590174 827
64 308181 185

Not 22 Resultatdisposition

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

2023-12-31
balanserat resultat1 838 652
årets resultat78 973
1 917 625
disponeras så att
till aktieägare utdelas 512,82 kr per aktie16 000
i ny räkning överföres1 901 625
1 901 625

Not 23 Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 31 200 st aktier med kvotvärde 10 000 kr.

Not 24 Uppskrivningsfond

2023-12-312022-12-31
Ingående saldo31 99233 259
Belopp som tagits i anspråk under året-1 267-1 267
Utgående saldo30 72631 992

Not 25 Obeskattade reserver

2023-12-312022-12-31
Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar
och avskrivningar enligt plan
4 0504 050
Periodiseringsfond 20174 0004 000
Periodiseringsfond 20198 0008 000
Periodiseringsfond 202011 50011 500
Periodiseringsfond 202125 00025 000
Periodiseringsfond 202222 50022 500
Avsättning till ersättningsfond (fd brandskadefond)41 43681 111
133 818156 160

Not 26 Uppskjuten skatt

Väsentliga temporära skillnader
2022Redovisat
värde
Skattemässigt
värde
Temporär
skillnad
Byggnader och förvaltningsfastigheter4 355 4213 941 156-414 266
Markanläggningar128 370129 8551 486
Mark380 923337 085-43 838
Underhåll och bostadslånepost06 9246 924
Total4 864 7144 415 020-449 694

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 0 tkr och andra outnyttjade skatteavdrag uppgår till 0 tkr.

2023Redovisat
värde
Skattemässigt
värde
Temporär
skillnad
Byggnader och förvaltningsfastigheter4 808 1634 466 100-342 063
Markanläggningar135 390136 7751 385
Mark381 270337 432-43 838
Underhåll och bostadslånepost000
Total5 324 8244 940 308-384 516

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 0 tkr och andra outnyttjade skatteavdrag uppgår till 0 tkr.

20232022
Uppskjutna skatteskulder
Byggnader och förvaltningsfastigheter-70 465-85 339
Mark-9 030-9 030
Summa uppskjutna skatteskulder-79 495-94 369
Uppskjutna skattefordringar
Markanläggningar285306
Underhålls- och bostadslånepost01 426
2851 732
Uppskjuten skattefordran (+)/skatteskuld(-), netto-79 210-92 637

Not 27 Övriga avsättningar

2023-12-312022-12-31
Avsättning kostnad brand 20213 60577 046
Avsättning kostnad brand 202157 7590
61 36477 046

Not 28 Långfristiga skulder

2023-12-312022-12-31
Räntebärande skulder
Långfristiga skulder
Skulder till Gävle Kommun3 345 5833 310 895
3 345 5833 310 895
Långfristiga skulder som förfaller till
betalning ett till fem år efter balansdagen
Skulder till Gävle kommun00
00
Den del av långfristiga skulder som förfaller
till betalning senare än fem år efter balansdagen
Skulder till Gävle kommun3 345 5833 310 895
3 345 5833 310 895

Bolagets totala räntebärande skuld är 3 445 583 tkr varav 100 000 tkr förfaller inom 12 månader och 3 345 583 tkr förfaller 2025 och senare. Av den totala räntebärande skulden är 100 000 tkr SEB kreditgivare, resterande del av skulden är Gävle Stadshus AB kreditgivare.
Låneportföljens genomsnittliga räntebindningstid är per den sista december 2023 3,0 år och den genomsnittliga kapitalbindningstiden är 3,1 år. Räntebärande lånens genomsnittliga ränta är per den sista december 2023, 2,58 procent.
Ränterisken (den ökade räntekostnaden bolaget får de närmaste 12 månaderna om marknadsräntan ökar med 1%-enhet) är per den sista december 2023, 4 700 tkr

Not 29 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2023-12-312022-12-31
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar119 486119 486
119 486119 486
Eventualförpliktelser
Fastigo1 9571 886
1 9571 886

Avser garantibelopp gentemot Fastigo och ska ses som ett borgensåtagande.

Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2023-12-312022-12-31
Upplupna räntekostnader17178
Upplupna löner, semesterlöner och komp tid10 58910 845
Upplupna sociala avgifter3 3273 397
Förutbetalda hyresintäkter67 92964 514
Övriga poster8 5749 180
90 59088 014

Not 31 Räntor och utdelningar

2023-12-312022-12-31
Erhållen ränta4 280633
Erlagd ränta-78 488-40 261
Erhållen utdelning22
-74 206-39 626

Not 32 Poster som ej ingår i kassaflödet

2023-12-312022-12-31
Avskrivningar och utrangeringar174 496176 217
Nedskrivningar118 00072 500
Realisationsresultat vid försäljning av materiella
anläggningstillgångar
-304-5 787
Justering försäkringsersättning-15 683-52 778
Övrig0-35
276 509190 118

Not 33 Likvida medel

2023-12-312022-12-31
Banktillgodohavande181215
181215

Not 34 Transaktioner med koncernföretag

2023-12-312022-12-31
Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.
Inköp28,0%22,4%
Försäljning10,7%0,1%

Moderbolag

Moderbolag som upprättar koncernredovisning är Gävle Stadshus AB, organisationsnummer 556507-1700, med säte i Gävle kommun.

Not 35 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

AB Gavlegårdarna förvärvade bolagen Hille 2:144 Fastighets AB och Storhagen Fastighets AB om 46 mnkr den 7 juli 2023 av Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) i Norden AB. Bolagen kommer i februari år 2024 att fusioneras in i sin helhet i moderbolaget AB Gavlegårdarna. LSS verksamheten som bedrivs i bolagens fastigheter kommer att fortsätta efter att AB Gavlegårdarna har fusionerat bolagen.