Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Hållbarhetsrapport 2023

Gavlegårdarna är ett bostadsbolag med en över hundra år lång historia i Gävle. Idag bidrar Gavlegårdarna i högsta grad till nyproduktion av bostäder, men också till förvaltning av de fastigheter som är en del av många gävlebors livsmiljö.

Som en del av allmännyttan har Gavlegårdarna också ett viktigt uppdrag i samhället att göra just allmän nytta. Uppdraget innebär bland annat att vi tar ansvar för hur det påverkar samhället ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Energi

Gavlegårdarna arbetar aktivt med energibesparande åtgärder som följer målen i det miljöstrategiska programmet för kommunens bolag. Arbetet har bland annat innefattat att vara mer energieffektiva på framtida ny- och ombyggnationer. Gavlegårdarna har även deltagit i Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ med målet om en fossilfri Allmännytta år 2030. Det är ett mål som är inom räckhåll och bolaget arbetar aktivt för att ständigt ta nya kliv framåt. Bland annat använder vi fjärrvärme som är förnybar till 99,95 procent och el som är 100 procent förnybar.

Under år 2023 har Gavlegårdarna fortsatt med att injustera och trimma fastigheterna för att kunna styra värmen för samtliga lägenheter på medeltemperatur. Detta har bidragit till att bolaget har minskat energiförbrukningen med 21 procent sedan startåret 2007 inom Allmännyttans klimatinitiativ. Det har även varit ett stort fokus på att minska förbrukningen av fastighetsel på grund av extremt höga elpriser och bolaget har, vid jämförelse med år 2022, förbrukat cirka 1 000 000 kWh (1 GWh) mindre fastighetsel under år 2023.

Vi har även installerat åtta solcellsanläggningar fördelat på sex stycken på Grafikergatan i Södra Hemlingby, en på Wilhelmmina Skoghs gata och en på Vallongatan.

På grund av höga elpriser så har vi i år satsat på el-besparingar och bland annat bytt ut fläktar och ventilationsaggregat samt installerat solcellsanläggningar.

Håkan Wesström

Energicontroller, Fastighetsutveckling

Vattenförbrukning, utemiljö och ny- och ombyggnation

Om man jämför bolagets vattenförbrukning med andra allmännyttiga bostadsföretag ser man att Gavlegårdarnas förbrukning av kall- och varmvatten är betydligt lägre.
För att minska vårt uttag av dricksvatten använder bolaget i största möjliga mån vatten från Gavleån för att vattna allmänna grönytor och rabatter. Genom detta har vi sparat 2 484 m3 dricksvatten.
Under året har bolaget anlagt cirka 6 000 m2 ängsyta, vilket gynnar den biologiska mångfalden.

Vid nyproduktion har bolaget ett stort fokus på hållbarhet utifrån tre perspektiv: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Höghusen på Godisfabriken bygger vi med träfasader och sedumtak med solceller. Ett automatiskt bevattningssystem gör det möjligt att samla in och återanvända regnvatten till växterna på tak och balkonger. I Södra Hemlingby byggde vi nya husen med trästomme och fasader av skiffer. I området finns även en cykelverkstad och ett växthus som de boende i området får nyttja. Gruppboendet i Södra Hemlingby som Gavlegårdarna bygger åt sektor Välfärd Gävle har även det en trästomme och solceller på taket.

Under året påbörjade vi ett pilotprojekt med att samla in textilier i två tvättstugor i ett samarbete med Röda Korset. Att samla in textilier nära hyresgästerna ökar möjligheten för dem att göra miljövänliga val.
I strävan att hjälpa hyresgästerna att sortera har vi initierat ett samarbete med Hyresgästföreningen. I stadsdelarna Brynäs, Bomhus och Sätra har man på plats genomfört utbildningar och informerat om vikten av avfallssortering och beteendeförändring.

Gavlegårdarna gick år 2023 med i Håll Sverige Rents nätverk Skräpfria Kvarter. Syftet med nätverket är att samla bostadsföretag för att gemensamt komma åt problemet med nedskräpning och att bidra till tryggare och trivsammare bostadsområden. Tillsammans med bland andra Hyresgästföreningen, Träffpunkt för seniorer, Gävle Södra Scouterna, Helges och Röda Korset samlade Gavlegårdarna ihop 110 påsar med skräp under en dag, vilket motsvarade 7 080 kilo.

Under året har Gavlegårdarnas miljö- och hållbarhetsarbete fått större fokus och fler av bolagets medarbetare är engagerade i affärsplanens förflyttningsuppdrag där flera av uppdragen leder mot målen i Gävle kommuns Miljöstrategiska program. Även Gavlegårdarnas deltagande i Gävle Klimatavtal har skapat ett bredare engagemang för hållbarhetsfrågor där både medarbetare och hyresgäster involveras.

Mats Åström

Avdelningschef Miljö

Social hållbarhet

Gavlegårdarna har löpande under året bidragit till flera bosociala projekt i Gävle kommun. Målsättningen för antal deltagare i de olika sociala projekten för år 2023 var 7 500 och vid årets slut hade närmare 11 000 personer deltagit i de aktiviteter vi anordnat. Några av aktiviteterna var fotbollsskola med möjlighet att fortsätta spela året runt, ledarskapsakademi, mobil fritidsgård, familjedagar inom stadsdelsnätverk, riktade tjejkvällar och språkstöd.

Gavlegårdarnas bosociala arbete handlar om att tillsammans med andra funktioner i Gavlegårdarna, stärka bland annat upplevelsen av trygghet i stadsdelarna. En del av arbetet är att strategiskt skapa och bibehålla nära samarbete med exempelvis hyresgäster, polisen och socialtjänst.

Via våra samverkansavtal skapar Gavlegårdarna låga trösklar för våra hyresgästers barn att finnas i ett bra sammanhang med trygga vuxna ledare.

Markus Strömbergsson

Gruppchef Bosociala gruppen

Risker mot målen

Med utgångspunkt tagen i Gavlegårdarnas affärsplan för perioden 2023-2027, med tillhörande sju färdplaner samt områdena omvärld, finansiell rapportering och efterlevnad av externa och interna regelverk har vi valt ut riskscenarion relaterade till situationer och händelseförlopp som kan påverka förmågan att upprätthålla en ändamålsenlig och effektiv verksamhet samt nå övergripande mål.