Gå direkt till innehållet
Till startsida
Mina sidor

Hållbarhetsrapport

Gavlegårdarna är bostadsbolaget med en över hundra år lång historia i Gävle. Idag bidrar bolaget i högsta grad till nyproduktion av bostäder, men också till förvaltning av de fastigheter som är en del av många gävlebors livsmiljö. Som del av allmännyttan har Gavlegårdarna också ett viktigt uppdrag i samhället att göra allmän nytta. Uppdraget innebär bland annat att bolaget tar ansvar för hur det påverkar samhället ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Energi

Under året har Gavlegårdarna arbetat aktivt med energibesparande åtgärder som följer målen i det miljöstrategiska programmet för kommunens bolag. Arbetet har bland annat innefattat att vara mer energieffektiva på tillkommande ny- och ombyggnationer. Gavlegårdarna har även deltagit i Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ med målet om en fossilfri Allmännytta år 2030. Det är ett mål som är inom räckhåll, och bolaget arbetar aktivt för att ständigt ta nya kliv framåt. Bland annat används fjärrvärme som är förnybar till 99,95% och el som är 100% förnybar.

Gavlegårdarna har genom medvetna teknikval i sitt fastighetsbestånd sänkt bolagets energiförbrukning och CO2 avtryck och därmed bidragit till en hållbar stadsutveckling genom att ha biokonverterat 17 anläggningar, och har i jämförelse med traditionell teknik under 2022 gjort en miljöbesparing på 53 ton CO2.

Vår erfarenhet och kunskap kring energieffektivisering visade sig värdefulla under året i takt med de kraftigt höjda elpriserna.

Håkan Wesström

Energicontroller

Transporter och hållbart resande

Gavlegårdarna har tagit flera initiativ för att minska utsläppet av CO2 och bedömningen är att de egna transporterna numera är fossilfria. I fordonsparken finns 35 el-bilar, 36 biogas-bilar samt 17 servicebilar och 4 traktorer som använder HVO. Det finns även 13 personalcyklar varav åtta är el-cyklar.

Utemiljö

Under året har Gavlegårdarna anlagt cirka 19 000m2 grön asfalt, vilket i sin tur har sänkt CO2 med cirka 50% eller cirka 40 ton CO2, viket motsvarar cirka 5 varv runt jorden i en bensinbil.
Bolaget har även fortsatt att återvinna regnvatten med nya nedgrävda vattentankar och arbetat med ogräsbekämpning av grusytor med miljövänligt skum.

Socialt ansvarstagande

Målsättningen för deltagare i sociala projekt för år 2022 var 4 500. Vid årets slut har så många som 17 148 personer deltagit i de aktiviteter som anordnats under år 2022.

Syftet med de bosociala aktiviteterna är de ska leda till ett ökat inflytande, delaktighet och gemenskap för de boende i bostadsområdet, vilket bidrar till en total förbättrad livsmiljö i stadsdelarna. De allra flesta av aktiviteterna som genomfördes var riktade mot barn och unga i Gävle kommun och ska bidra till en meningsfull fritid i trygga sammanhang.

Några av de aktiviteter som genomfördes under år 2022 är mobil fritidsgård, utökade familjedagar inom stadsdelsnätverken, fotbollsskolor, spontanidrott och parklek, vuxenvandring, fritidsklubb och språkstöd. Aktiviteterna sker främst under skolloven genom att erbjuda positiva sammanhang för barn och unga.

Liksom tidigare år erbjuder Gavlegårdarna sommarjobb till ett 60-tal ungdomar mellan 16 och 18 år. Arbetet är populärt och resulterar i runt 400 sökande varje sommar.
Arbetet omfattar skötsel ute på gårdar och grönområden såsom ogräsrensning, skräpplockning samt enklare måleriarbeten.

Risker mot målen

Med utgångspunkt tagen i de fyra verksamhetsperspektiven med tillhörande övergripande mål samt områdena omvärld, finansiell rapportering och efterlevnad av externa och interna regelverk har riskscenarion valts ut relaterade till situationer och händelseförlopp som kan påverka förmågan att nå övergripande mål.

Stapeldiagram som visar förändringar i riskexponering under 2022