Hoppa till innehåll

Ekorrgrannar

Projektet pausas på grund av rådande omständigheter 

2022-05-17

Planen var att påbörja markarbeten under våren 2022 och därefter starta husbygget under hösten 2022. Vi har nu beslutat att pausa projektet tills vidare på grund av rådande omständigheter i världen som medfört kraftiga prisökningar och brist på byggmaterial. Vi övervakar situationen löpande och gör en ny bedömning när läget har förändrats.

Under maj kommer Gävle kommun färdigställa sitt arbete med infrastrukturen och då ska gator inkl. värme, VA och el förberedas inför den framtida byggnationen i området.

Mycket berg och materialbrist skapar viss försening

2021-10-07

Arbete med vatten och avlopp pågår fortfarande i det nya området. Näst på tur är vägen mellan vändplanen och det nya bostadsområdet. Vattenledning är nu nedgrävd i gång- och cykelbanan utanför arbetsområdet och den vägen kommer att återställas inom kort.

Schaktarbeten i området är något försenade på grund av att man påträffat stora mängder berg, som inte var väntat i den omfattningen. Det råder även materialbrist på många byggen just nu vilket gör att förseningar uppstår, så även i detta projekt.

Det kommer att sprängas några dagar till, kopplat till de påkomna bergen, och det blir då högre ljudnivåer än vid vanligt markarbete. Fortsatt arbete med bergschakt, vatten & avlopp, kabelförläggning och fjärrvärme kommer att ske under de kommande veckorna och arbetena beräknas enligt nuvarande plan bli klara i slutet av november.

Kross- och sprängarbeten för gatubyggnationen

2021-05-17

Markarbeten pågår för fullt för att kunna bygga de nya gatorna i kvarteret Ekorrbäret. Entreprenören Westcon, som utför arbetena på uppdrag av Gävle kommun, har nu påträffat berg i området, vilket innebär att man behöver spränga, knacka och krossa en del framöver. Dessvärre innebär det att bullernivån kommer att öka den närmaste tiden. Troligen rör det sig om de närmaste tre veckorna, men det är svårt att säga exakt. Tråkigt men oundvikligt, då det inte går att genomföra sådana här arbeten på ett tystare sätt. Tyvärr är bullerskydd inte heller något alternativ då sådana inte fungerar på den här typen av buller med stenkross och höga smällar.

Gatubyggnationen pågår fram till hösten och är den del av projektet som väsnas mest. När det sedan blir dags att börja bygga husen på området kommer det inte att låta lika mycket. Vi har förståelse för de besvär ni kan uppleva nu under den bullrigaste tiden, och ber om överseende.

Schaktarbeten påbörjade

2021-04-07
Schaktarbetena är nu påbörjade för gatorna i kvarteret Ekorrbäret. De första veckorna kommer främst att handla om maskinarbeten som utförs av ett par bandburna grävmaskiner, därefter kommer personalstyrkan att utökas med fler yrkesgrupper samt ytterligare maskiner. Arbetet med gatorna innefattar vatten, avlopp, fjärrvärme el och belysning och pågår fram till hösten 2021. Entreprenör är Westcon.

Kontaktpersoner hos Westcon är:

Platschef: John Persson

Tel: 072–254 03 29

Projektingenjör: Jennie Karlsson

Tel: 072–254 03 62

Gång- och cykelbanor stängs av

2020-03-02
Avverkningen är nu klar där bostäderna ska byggas. Nu fortsätter avverkning och slyröjning kring gång- och cykelbanor i närheten samt vid lekplatsen mellan Sätrahöjden och Salamandervägen.

Kartan visar vilka gång- och cykelbanor som berörs av arbetet. Begränsad framkomlighet gäller i området när arbete pågår.

KArtbild som visar cykelvägar

Nu påbörjar vi kvarteret Ekorrbäret

2020-12-04
I skogen väster om Tussilagovägen och gruppboendet Ekorrbäret kommer ett nytt bostadsområde att växa fram. På den här sidan kan du som bor i närheten av området läsa om vad som kommer att hända framöver.

Gavlegårdarna ska bygga ett nytt bostadsområde med cirka 110 naturnära lägenheter i sex hus om fyra våningar samt cirka 25 radhus. Husen som planeras är så kallade kombohus, upphandlade av Sveriges Allmännytta för att ge kortare byggtid, lägre byggkostnader och därmed lägre hyra.
Allra först behöver skogen avverkas där bostadsområdet ska ligga. Det arbetet inleds under december 2020 och pågår till våren 2021. I samband med detta kommer vissa cykel- och gångvägar att behöva stängas av under korta perioder. Skogsavverkningen utförs av en entreprenör som Gävle Kommun anlitar.

Därefter kommer vägarna in till området att byggas, vilket inkluderar att lägga ner ledningarna som ska ligga under vägarna. Gävle kommun bygger vägarna och de blir en fortsättning på Tussilagovägen som idag slutar vid gruppboendet. Som tidplanen ligger just nu kommer vägbygget att starta under våren 2021 och pågå till och med hösten 2021.

Sedan är det dags att bygga husen. Vi planerar att börja med radhusen som ska ligga på den norra delen, närmast Svalörtsvägen, för att sedan fortsätta med fyravåningshusen på den södra delen. Byggstart av radhusen planeras till våren 2022.

Under byggtiden kommer tunga fordon att trafikera hela Tussilagovägen och platsen för själva bostadsområdet, och det är ofrånkomligt att det även blir en del buller. Vi hoppas på er förståelse för detta.