Hoppa till innehåll

Så arbetar vi med kameraövervakning

Behandling av personuppgifter vid kamerabevakning

AB Gavlegårdarna använder sig av kamerabevakning i t.ex. kundcentrumytan, vissa trapphus och källargångar samt vissa garage för att skapa trygghet för våra hyresgäster och i våra bostadsområden. Det inspelade materialet hanteras enligt gällande lagar vilket beskrivs nedan. Vid kameraövervakning så sitter alltid skyltar med information om att kamerabevakning sker på berörd plats.

Rättslig grund och ändamål

Den rättsliga grunden som AB Gavlegårdarna använder vid kamerabevakning är Berättigat intresse. Detta innebär att en intresseavvägning mellan AB Gavlegårdarnas intresse av att kamerabevaka och den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten genomförs för varje installation.
I de fall AB Gavlegårdarna beslutar att kameraövervaka så är det för att förebygga och förhindra brott, störningar, skadegörelse eller liknande samt underbygga rättsliga anspråk.

Lagring och utlämnande

Materialet lagras i 14 dagar innan det raderas. I undantagsfall kan material sparas längre, exempelvis om det behövs för att utreda ett brott.
Det är i första hand AB Gavlegårdarna som använde materialet, och bara specifika roller inom företaget har tillgång till materialet. Material kan dock komma att lämnas ut till brottsförebyggande myndigheter såsom Polismyndigheten eller till en kommun eller myndighet som ansvarar för räddningstjänst. Material kan även lämnas ut vid önskan om ett registerutdrag, se stycket Dina rättigheter.

Dina rättigheter

Du har som utgångspunkt rätt att begära bekräftelse på om du förekommer på film samt begära att få ut det inspelade materialet där du förekommer. Som personuppgiftsansvarig måste AB Gavlegårdarna ta hänsyn till andra personers integritet och med anledning av det kan undantag från denna rätt göras. Du har även rätt att begära rättelse eller radering samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen.
Kontakta oss på för mer information.

Klagomål

Om du har några frågor gällande AB Gavlegårdarnas kameraövervakning eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud eller tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.