Hoppa till innehåll

EU-projekt Augmented Urbans

Visionary, Participatory Planning and Integrated Management for Resilient Cities

Augmented Urbans är ett EU-finansierat forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på utveckling och förvaltning av mer hållbara och resilenta städer samt ökat deltagande i planeringsprocesser.

Gavlegårdarna, tillsammans med Högskolan i Gävle, deltar i ett lokalt projekt som arbetar med framförallt tre aspekter i stadsplanering:

  • attraktiva utemiljöer för människor, biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  • deltagande i planeringsprocesser
  • användning av modern teknik

Syftet är att titta på hur vår utemiljö kan bli mer attraktiv för människor och den biologiska mångfalden. Högskolan i Gävle kommer även att undersöka om nya teknologier som AR, VR & MR kan användas som verktyg för att stödja stadsplaneringsprocesser, öppna upp diskussioner och göra utemiljöer mer attraktiva och hållbara.

Gavlegårdarnas bidrag är framförallt att tillhandahålla befintliga utemiljöer där våra hyresgäster inbjuds till möjligheten att via workshops påverka sin egen boendemiljö.

Olika städer har identifierat ett behov av mer integrerat deltagande i stadsförvaltning och överbryggar sina långsiktiga visioner och mål i praktiska stadsutvecklingsåtgärder. Som ett resultat ger projektet en gränsöverskridande samarbetsplattform för fem städer: Gävle (Sverige), Helsingfors (Finland), Tallinn (Estland), Viimsi (Estland) och Cesis (Lettland).

Projektet syftar till att skapa en integrerad och hållbar stadsplanering i fem lokala sammanhang och att samla erfarenhetsbaserad kunskap som behövs för att få regionen att ligga i framkant när det gäller nya stadsutvecklingsstrategier.
Läs mer om projektet på HiG webbplats

Projektet samfinansieras av Central Baltic Interreg.