Hoppa till innehåll

Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Beslutad av AB Gavlegårdarnas styrelse 2022-08-19

Gavlegårdarna bedriver ett aktivt kvalitetsarbete med utgångspunkt från kundernas behov. Detta innebär att bolaget alltid strävar efter att:

 • Ständigt förbättra vårt arbete med fokus på nöjda kunder, effektivitet och samhällsnytta
 • Vara framsynta och arbeta strategiskt
 • Bemöta vår omvärld på ett professionellt och trevligt sätt
 • Vara lyhörda för behov och önskemål hos våra kunder och använda kundernas behov som en grund för vårt arbete
 • Visa kunder, samarbetspartner och varandra respekt
 • Tar tillvara och utveckla våra medarbetares intresse för kunskap om kvalitetsfrågor. Medarbetarna är vår viktigaste resurs.
 • Lagar och krav utgör grunden i vårt kvalitetsarbete

Miljöpolicy

Beslutad av AB Gavlegårdarnas styrelse 2022-08-19

AB Gavlegårdarna bedriver ett aktivt miljöarbete med en strävan att hela verksamheten ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Ständig förbättring är den grundläggande tanken för att minska miljöpåverkan därigenom skapa så goda livsmiljöer som möjligt för våra hyresgäster. I det dagliga arbetet ska kretsloppstänkande vara en naturlig del.

Miljöpolicyn är ledstjärnan i miljöarbetet och bolaget ska arbeta efter följande principer:

 • Respektera och följa lagar och andra krav som gäller för vår verksamhet och ha god framförhållning inför framtida lagförändringar
 • Genomföra åtgärder som förebygger och minimerar verksamhetens negativa påverkan på miljön och människors hälsa
 • På ett effektivt och ansvarsfullt sätt använda naturresurser och naturtillgångar
 • Tillsammans med hyresgäster utveckla och förbättra deras livsmiljö
 • Stimulera, utveckla och engagera medarbetarna i miljö- och kvalitetsarbetet som ska vara en naturlig del i all verksamhet
 • Ställa miljökrav på entreprenörer och leverantörer och ta hänsyn till miljön vid inköp av varor och tjänster
 • Arbeta för att minska uppkomsten av avfall och föroreningar
 • Vara lyhörda för ny kunskap och teknik för att ständigt utvecklas så att miljöhänsyn tas och god kvalitet uppnås i alla led i verksamheten